SPEERPUNTEN

Voortzetten samenwerking met regio en buurgemeenten. Fusie alleen na raadpleging van inwoners.

Alle Drutenaren, ook in de kerkdorpen, moeten mee kunnen praten én beslissen over de toekomst van hun gemeente.

Fors verbeteren van het beheer en onderhoud van groen en bestrating, wegwerken van de achterstanden.

Vooral in de oudere wijken, zoals die in Druten-Zuid, is al tientallen jaren niets aan de bestrating gedaan en het groenonderhoud is vrijwel overal onder de maat.

Vergroten van gevoel van veiligheid en verminderen van overlast.

Er moet een goed werkend meldpunt voor alle vormen van overlast komen en inzet van extra handhavers. Pak de knelpunten verkeersveiligheid aan, zoals de uitgang van Albert Heijn en de drukte bij de scholen.

Samenleven doen we samen en we helpen elkaar

Als dat niet lukt dat bieden we inwoners de juiste vorm van hulp en ondersteuning, passend bij hun situatie. Een goed functionerend en deskundig sociaal team, een sterke welzijnsinstelling en vitale dorpshuizen zijn daarbij onmisbaar.

Inwoners stimuleren om meer te bewegen en te sporten door een actief sport- en gezondheidsbeleid: meer voorlichting en voldoende (sport) voorzieningen.

Sportpark De Gelenberg moet vernieuwd worden met voldoende parkeergelegenheid, goede toegangswegen en de realisatie van een nieuwe sporthal (inclusief turnhal) en een modern en aantrekkelijk zwembad in Druten. Voorzetten van de Combinatiefunctionaris en de Snuffelpas.

Iedereen moet mee kunnen doenWe bieden ondersteuning aan al onze inwoners bij het vinden van betaald werk, vrijwilligerswerk of dagbesteding. Maak de grotendeels braakliggende bedrijventerreinen, die de gemeente veel geld kosten, goedkoper voor bedrijven die inwoners van de gemeente Druten aan het werk helpen.

Ondersteunen  en stimuleren van voorzieningen op de gebieden kunst en cultuur.

Agoratheater, bibliotheek en muziekschool verdienen ondersteuning. Monumenten moeten worden onderhouden. Stimuleer culturele activiteiten ten behoeve van oud en jong.  

De gemeente Druten op de toeristische kaart zetten als aantrekkelijke wandel- en fietsgemeente.

Belangrijk daarbij: opknappen Heemtuin, investeren in de Veerdam als poort naar (het centrum) van Druten, inrichten en promoten van ons prachtige buitengebied, de uiterwaarden en de fraaie dorpskernen. Onderzoek of de Zandwinplaats in Deest recreatieve mogelijkheden heeft.

Meer betaalbare en geschikte huur- en koopwoningen, met name voor starters en ouderen.


Maak het ouderen mogelijk zo lang mogelijke zelfstandig te blijven wonen in de eigen, vertrouwde woning. Maak nieuwe woonvormen aantrekkelijker en gemakkelijker, minder regels dus!   Zorg dat jongeren in hun eigen gemeente kunnen blijven wonen. Onderzoek naar uitbreiding taken dienstverlening CWZ in Druten.

In 2040 zijn we een milieu-neutrale gemeente.

We moeten als gemeente inzetten op energiebesparing en het faciliteren van nieuwe energiebronnen als zonnepanelen en windenergie. Duurzaamheidslening voor inwoners.

Blijven investeren in een gezellig en aantrekkelijk centrum van Druten. 

Voor zowel inwoners als ondernemers, met een gevarieerd en winkelaanbod zonder leegstand. Investeren in gemeente in relatie met ondernemers. Behoud gratis parkeren in het centrum van Druten.
 


Geef geluk een stem

 LIJST 2. WELZIJN DRUTEN. GEEF GELUK EEN STEM