Programma 2018 - 2022


Geef geluk een stem!


Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

 

Welzijn wordt beschouwd als een gevoel van welbevinden, tevreden zijn.…door sommige mensen ook wel beschreven als geluk. Welzijn Druten streeft naar een gemeente Druten waar inwoners een leven lang zo tevreden en gelukkig mogelijk kunnen wonen, werken en ontspannen. 

Met ons verkiezingsprogramma “Geef geluk een stem!” willen we hier een bijdrage aan leveren.

 

Bestuur en ondersteuning

We zijn voorstander van het voortzetten van de samenwerking met de regio- en buurgemeenten om alle (nieuwe) taken zo doelmatig, doelgericht en liefst zo goedkoop mogelijk uit te kunnen voeren met behoud van eigen regie en lokale eigenheid en dorpskernen. Lokaal wat kan, regionaal wat moet. Een mogelijke herindeling/fusie met  andere gemeente(n) vindt alleen plaats na het raadplegen van onze inwoners via een inwonersraadpleging/referendum.


Speerpunten: 


 • Referendum bij fusie
 • Inwonervriendelijke en flexibele dienstverlening
 • Geen OZB verhoging

 

Veiligheid en tegengaan overlast

We gaan ons inzetten voor leefbare en schone dorpskernen, buurten en wijken waar inwoners zich veilig en op hun gemak voelen, waar het ontspannen wonen en verblijven is. We zetten  in op het voorkomen van overlast, bijvoorbeeld door het realiseren van extra parkeerplaatsen, hondenuitlaatterreinen en extra handhavers. Ook  willen we streng(er) en doelgericht gaan handhaven wanneer er toch overlast is. Denk daarbij aan foutief parkeren, vandalisme, vernielingen, verkeersoverlast, zwerfvuil, honden- en  geluidsoverlast. Via het inrichten van een Meldpunt Overlast willen we geluids- en verkeersoverlast, vervuiling en hondenoverlast snel en efficiënt bestrijden en voorkomen. We gaan verder met het uitvoeren van het integraal veiligheidsplan 2017 en lopend beleid. Naast handhaven is het belangrijk ook in te zetten op het voorkomen van overlast.


Speerpunten: 


 • Instellen centraal Meldpunt Overlast
 • Voorkomen van overlast
 • Strenger handhaven

 

Verkeer en vervoer, groen

We willen het beheer, niveau  en onderhoud van groen en wegen, straten, fietspaden en stoepen intensiveren en verbeteren.  Wegwerken van de achterstanden. Het moet gewoon fijn en veilig  fietsen, rijden en lopen zijn voor inwoners  van de gemeente Druten en mensen die onze mooie gemeente bezoeken. We willen inwoners hier actief bij betrekken,  bijvoorbeeld geïnspireerd door een buurtschouw.


Speerpunten: 


 • Intensiveren en verbeteren van het beheer, niveau en onderhoud van wegen, straten, dijken, fietspaden en stoepen. Met name in de oudere wijken, zoals die in Druten-Zuid, is al tientallen jaren niets aan de bestrating gedaan en het groenonderhoud is vrijwel overal onder de maat.
 • Verbeteren van de verkeersveiligheid in en tussen de dorpskernen, rondom scholen en buurten (drempels, verlichting) vergroten.
 • Aanpakken en verbeteren verkeerssituatie bij busstation en Albert Heijn en rond de scholen.

 

Economie en Horeca

We willen inzetten op een gezellig en aantrekkelijk centrum in Druten met een gevarieerd winkelaanbod, waarbij we nauw willen samenwerken met de vele ondernemers. Er is behoefte aan een leefbaar, gezellig en krachtig centrum zonder leegstand. Gratis parkeren blijft.  We gaan investeren in een gezonde economische structuur, met voldoende werkgelegenheid. We bieden actieve ondersteuning aan onze inwoners bij het vinden van betaald werk, vrijwilligerswerk of dagbesteding. Iedereen moet mee kunnen (blijven) doen. Bij voorkeur zo lokaal mogelijk en wederom in samenwerking met bedrijfsleven en verenigingen. Er moet een onderzoek komen naar een lokaal alternatief voor het regionaal werkbedrijf (inrichten lokale werkgroep).

We willen een aantrekkelijke gemeente zijn voor (nieuwe) bedrijven door het vestigingsklimaat te verbeteren.  Werkgelegenheid kan bevorderd worden door flexibele grondprijzen voor nieuwe bedrijven: hoe meer banen het bedrijf meebrengt, hoe lager de grondprijs.


Speerpunten: 


 • Blijven investeren in een gezellig en aantrekkelijk centrum van Druten, zonder leegstand
 • Handhaven gratis parkeren
 • Lagere grondprijzen voor bedrijven die banen creëren

 

Onderwijs

Wij zijn trots op het brede onderwijsaanbod in de gemeente Druten. Het is belangrijk om te blijven zorgen voor optimaal onderwijsaanbod en goede huisvesting, inclusief goede voorzieningen voor gymonderwijs, verkeersveiligheid rondom scholen, parkeren enz. Daarnaast is het belangrijk het onderwijs samen te laten werken met en goed aan te laten sluiten op zorg en ondersteuning die we als gemeente bieden via Sociaal Team en de leerplichtambtenaar.  We willen extra aandacht (projecten) voor geestelijk en lichamelijke gezondheid van kinderen en jongeren. Verder: stimuleren van sport en bewegen en  een gezonde leefstijl, ook bij ouders en verzorgers. Zorgen voor een goede aansluiting van het onderwijs met sport, bijvoorbeeld via Aktief Maas en Waal.


Speerpunten: 


 • Handhaven breed onderwijsaanbod
 • Extra aandacht voor geestelijk en lichamelijke gezondheid van kinderen en jongen
 • Goede samenwerking stimuleren tussen zorg, welzijn en onderwijs (Aktief Maas en waal)

 

Kunst/cultuur & Toerisme

Wij vinden het van groot belang voorzieningen op de gebieden kunst en cultuur te stimuleren en te ondersteunen.  Agoratheater, muziekschool en bibliotheek zijn onmisbare voorzieningen en verdienen gemeentelijke steun. Stimuleer culturele activiteiten ten behoeve van oud en jong. Zorg voor het onderhoud van en het promoten van monumenten  die onze gemeente extra aantrekkelijk maken.

De gemeente Druten moet op de toeristische kaart komen als wandel- en fietsgemeente en de infrastructuur daar op inrichten (autovrije dijk). Investeer in de Veerdam als poort naar het centrum van Druten, naar de kerkdorpen en ons prachtige uiterwaarden. Het Buitengebied verdient een zo groot mogelijke aandacht. Onderzoek of de Zandwinplaats in Deest recreatieve mogelijkheden heeft.


Speerpunten: 


 • Stimuleren, ondersteunen en instandhouden van voorzieningen op de gebieden kunst en cultuur.
 • Gemeente Druten meer op de toeristische kaart zetten
 • Buitengebied optimaal ontwikkelen, promoten en benutten
 • Investeren in de Veerdam als poort naar het centrum van Druten
 • Onderzoeken van recreatieve mogelijkheden Zandwinplaats in Deest

 

Sport en bewegen

We willen als Welzijn Druten blijven investeren in sport en bewegen omdat de samenleving verandert door digitalisering, individualisering en vergrijzing. Iedereen moet de mogelijkheid hebben aan sport te doen. We vinden het van belang dat sportvoorzieningen ervoor zorgen dat er van vroeg tot laat gesport kan worden. Mensen die sporten en bewegen voelen zich beter en gelukkiger. De betreffende locaties dienen toegankelijk, veilig en betaalbaar te zijn voor iedereen. Er moet een directe verbinding zijn tussen sport, welzijn, zorg en onderwijs, want sport heeft ook een sociale functie, ze brengt mensen dichter bij elkaar. We willen investeren in duurzame en moderne oplossingen waarbij ook de openbare ruimte wordt meegenomen,  want bewegen begint al bij de voordeur . Er moet voldoende ruimte zijn voor actie op straat, meer activiteiten op de openbare sportparken en goede gymzalen. En we willen ons mooie buitengebied meer benutten.


Speerpunten: 


 • Ontwikkelen van een actief sport- en gezondheidsbeleid
 • Sportpark De Gelenberg moet vernieuwd worden met voldoende parkeergelegenheid, goede toegangswegen en de realisatie van een nieuwe sporthal (inclusief turnhal) en een modern en aantrekkelijk zwembad in Druten.
 • Combinatiefunctionaris, Snuffelpas en de samenwerking met Aktief Maas en Waal moeten blijven.

 

Sociaal domein en leefbaarheid

Samenleven doen we samen en we helpen elkaar.  We stimuleren wijk- en dorpsnetwerken.  Wij vinden het belangrijk dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen of vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen en mee moet kunnen blijven doen.  Daarin willen we als Welzijn Druten onze inwoners ondersteunen, waarbij we kiezen voor een wijkgerichte aanpak. Hierbij willen we nauw samenwerken met woningcorporaties en inwoners. Als dat niet lukt dat bieden we inwoners de juiste vorm van hulp en ondersteuning, passend bij hun situatie. Wij denken daar als gemeente creatief in mee. Een goed functionerend en deskundig sociaal team, een sterke welzijnsinstelling en vitale dorpshuizen zijn daarbij onmisbaar. Extra aandacht voor mantelzorgers en hun behoeften, eenzaamheid  en toenemend aantal inwoners met dementie.


Speerpunten: 


 • Passende zorg en ondersteuning
 • Extra aandacht voor mantelzorgers en dementie
 • Een goed functionerend en deskundig sociaal team, een sterke welzijnsinstelling en vitale dorpshuizen

  

Volksgezondheid en milieu

We willen in 2040 een milieuneutrale gemeente zijn. We moeten als gemeente inzetten op energiebesparing en het faciliteren van nieuwe energiebronnen als zonnepanelen en windenergie. De duurzaamheidslening voor inwoners moet worden voortgezet. We vinden het belangrijk om  als gemeente een voortrekkersrol te nemen bij het binnenhalen van (landelijk en /of provinciale) subsidies die een positieve invloed hebben op het milieu. We vinden het belangrijk hierin samen op te trekken met  ondernemers en inwoners.

Een goed milieu betekent ook aanpakken van hondenoverlast. Niet alleen door een hardere aanpak, maar ook door het beschikbaar stellen van hondenuitlaatveldjes en afvalbakken.  Het huidige afvalbeleid (omgekeerd inzamelen) kan worden voortgezet.


Speerpunten: 


 • In 2040 milieuneutrale gemeente
 • Voortzetten duurzaamheidslening inwoners, voortrekkersrol binnenhalen milieusubsidies
 • Optimaliseren dienstverlening milieustraat
 • Onderzoek naar uitbreiding taken/dienstverlening CWZ in Druten
 • Realisatie eeuwige begraafplaats Turkse gemeenschap.Wonen en bouwen

We vinden het belangrijk dat onze inwoners van jong tot oud een leven lang in Druten kunnen blijven wonen. Daarom gaan we ons inzetten voor meer geschikte huur- en koopwoningen, met name voor starters en ouderen. Maak het voor ouderen of inwoners met een ondersteuningsvraag mogelijk zo lang mogelijke zelfstandig te blijven wonen in de eigen, vertrouwde woning. Zorg en ondersteuning op maat,  bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, is hiervoor noodzakelijk.  Een sterke brede welzijnsinstelling , een goed functionerend en deskundig Sociaal team, vitale dorpshuizen en actieve wijk-,buurt- en dorpsnetwerken  zijn daarbij onmisbaar. Het moet aantrekkelijker en eenvoudig zijn om nieuwe woonvormen te realiseren (ruimte bieden voor mantelzorgwoningen). We willen nauw samenwerken met inwoners, ondernemers en woningcorporaties.  Aanbod van huurwoningen in plaats van verkoop.


Speerpunten: 


 • Meer geschikte huur- en koopwoningen, met name voor starters en ouderen.
 • Passende zorg en ondersteuning op maat thuis
 • Ruimte voor nieuwe woonvormen
 • Voortzetten starterslening